2016 - 3.szám

Bonebridge, Vibrant Soundbridge - tapasztalatok serdülőkön végzett implantációkkal

Szerző(k): Katona Gábor dr.
Intézmény: Heim Pal Gyermekkórház, Fül-, Orr-, Gégészeti Osztály, Budapest
Lapszám: 2016; 63 (3): 64-68

ÖSSZEFOGLALÁS

A közleményben a csontvezetéses Bonebridge és az aktív kö­zépfül implantátumként alkalmazható Vibrant Soundbridge hallásjavító készülékekkel serdülő betegeken szerzett kezdeti tapasztalatainkat ismertetjük. Négy betegen történt Bone- bridge-implantáció, egy beteg kapott Vibrant Soundbridge implantot. A Bonebridge-implantáció két esetben a retro- sigmoid területen, a két másik beteg esetében a presigmoid zónában történt. Az előbbi két esetben a szűk viszonyok és a sinus sigmoideus exponált volta miatt szükség volt az implan- tátum alá műanyag kiemelő, BC liftek alkalmazására. Utóbbiak a későbbi kontrollok során nem okoztak semmiféle problé­mát. A retrosigmoid műtét során a vena emissarium sérülé­sének, vérzésének relatíve nagy a veszélye, amint az az egyik esetben elő is fordult, de Surgicel, és izomlebeny alkalmazá­sával uralható volt. Ezen kívül műtéti szövődmény nem for­dult elő, a 3-6 hónapos követés során a betegek átmeneti, ki­sebb zavarok után egész nap hordták a processzort. A beteg­elégedettség egy 10 pontos skálát használva átlagosan 8,8-nak bizonyult. Az audiológiai eredmények megfeleltek a korábban közölteknek: a tisztahang-küszöb átlagosan 20-80 dB-t, a be­széd küszöb 25-60 dB-t javult, az alapdiagnózistól függően. A Vibrant Soundbridge implantáció egy 6 éves, kétoldali, köze­pes fokú, idegi típusú nagyothalló, légvezetéses hallókészülé­ket viselő gyermeken történt. Az indikációt a beszédfejlődés megakadása, a hallókészülék-használat problémái jelentették. A műtét során az incus rövid nyúlványára rögzített trans­ducer! alkalmaztunk az új, SP coupler felhasználásával. Ez által a feltárás lényegesen egyszerűbb, a rögzítés problémamentes volt. Műtéti szövődmény nem fordult elő, audiológiailag a tisztahang-küszöb esetében átlagosan 25 dB, a beszéd vonat­kozásában 40 dB-nek adódott a hallásnyereség. A kezdeti ta­pasztalatok alapján megállapítható, hogy a Bonebridge és a Vibrant Soundbridge implantáció, válogatott esetekben, ser­dülőkön is eredménnyel elvégezhető.

 

Bonebridge, Vibrant Soundbridge treatment - experiences in adolescent patients.

SUMMARY

Author presents his preliminary results gained in adolescent pa­tients with Bonebridge and Vibrant Soundbridge implants. Fourpatients received Bonebridge, one child received Vibrant Sound-bridge. Among the Bonebridge patients in two retrosigmoid sur­gery has been carried out, in the two other presigmoid way waschosen according to the CT scan. In retrosigmoid cases BC lifthas been used because of very narrow places and the exposedposition of the sigmoid sinus. Those artificial BC lifts did notcause any harm later on for the patients. Retrosigmoid surgerycarries the risk of bleeding from the emissary veins, which hashappened in one of our patients. This bleeding could be con­trolled by using Surgicel and muscle flap. No other surgical com­plication occurred. During the follow-up period (3-6 month) wehad to face only minor problems with the use of the processor.The satisfaction of the patients was measured by a 10 point scale(I - worst, 10 - best), the average point result proved to be asmuch as 8.8. Audiological results were similar that previouslypublished ones: pure tone average gain was 20-80 dB, speechperception gain was 25-60 dB, according to original diagnosis. Vi­brant Soundbridge implantation was carried out in a 6-year oldboy who suffered from a middle-graded, sensorineural bilateralhearing loss. The indication for vibroplasty was the prolongedand inappropriate speech development, and difficulties with useof conventional hearing aids. During operation an incus shortprocess coupler was used making the procedure much easier.There was no intra operative complication observed, in follow uppure tone average gain was 25 dB, speech perception gain was40 dB. After these preliminary results it can be expressed thatBonebridge and Vibrant Soundbridge implantation are usefultools in children and adolescents in selected cases.

 

A teljes tartalom elolvasásához bejelentkezés szükséges! Bejelentkezés