2016 - 3.szám

Az elektrosebészet és az MRI diagnosztika veszélyei cochlearis implantátumot viselő betegek körében

Szerző(k): Tóth Tamás dr., Bakó Péter dr., Németh Adrienne dr., Révész Péter dr.,Barcsi Beatrix dr., Gerlinger Imre dr.
Intézmény: Pécsi Tudományegyetem, AOK, Fül-, Orr-, Gégészetiés Fej-, Nyaksebészeti Klinika
Lapszám: 2016; 63 (3): 75-79

ÖSSZEFOGLALÁS

Az egyre hatékonyabb hallásszűrésnek és audiometriai meg­oldásoknak köszönhetően, valamint a klinikákon rendelkezés­re álló hallásjavító implantátumok számának növekedése ré­vén a cochlearis implantátumot viselők száma az utóbbi né­hány évben lényegesen megnőtt. Azonban a gondatlanul ki­vitelezett MRI diagnosztika, valamint egyes elektrosebészeti eljárások (monopoláris, bipoláris eszköz használata a fej-nyaki régióban) súlyosan károsíthatja az implantatum elektronikáját és maradandó károkat okozhat viselője hallóideg pályájában is. A biztonsági tudnivalókat rendszeresen publikálják, mégis kevés nem implantáló sebész tud a létezésükről.Jelen retrospektív tanulmányban ezt a problémakört az implantált gyermekek szüleinek tapasztalata, véleménye felőli megközelítésben vizsgáltuk, majd a kapott eredményeket ösz- szehasonlítottuk a felnőtt implantált betegeink visszajelzéseivel. A felmérésben résztvevő 18 felnőtt beteg és a 25 megkérde­zett szülő gyermekei legalább egy éve viselik uni- vagy bilate­rális implantátumukat.A kérdőív eredményei szerint a gyermekek számára kiadott implantációs azonosító kártyát a szülők 48 százaléka magával hordta. Mindegyikük tisztában volt az MRI kockázataival, de a diatermia esetleges veszélyeire csupán 44 százalékuk emlé­kezett. Többségük kételkedett abban, hogy a nem implantáló sebészek tudnának az implantátum környékére érvényes elektrosebészeti korlátozásokról, illetve hogy a szakemberek ismernék az MRI diagnosztika implantáltakra vonatkozó sza­bályait, ellenben mindegyikük elvárja ezt tőlük. A felnőtt implantáltak 68 százaléka tartotta magánál az azonosító kár­tyát, 78% ismerte az MRI diagnosztikára vonatkozó korláto­zásokat, de csak 56% volt tisztában az elektrosebészet veszé­lyeivel. Egy megkérdezett beteg kivételével mindannyian el­várták az orvosoktól, diagnosztikával foglalkozó szakemberek­től, hogy a kérdéses szabályokat, tilalmakat ismerjék.Az implantáltak biztonsága és egészséges hallásfejlődése ér­dekében fontos hogy ezek a tudnivalók a szülők, a felnőtt pá­ciensek és az orvosok, diagnosztikával foglalkozó szakembe­rek körében is ismertek és egyértelműek legyenek. Ehhez nyújthat segítséget az implantációs azonosító kártya létének, valamint a rajta olvasható figyelmeztetéseknek széles körű terjesztése, a betegek időközönkénti emlékeztetése, továbbá a tilalmakra, korlátozásokra vonatkozó változások folyamatos ismertetése orvoskongresszusokon is.

 

The dangers of electrosurgery and AARI diagnostics in cochlear implant wearer patients.

SUMMARY

Thanks to the increasing efficacy of hearing screening and au­diometry methods and the growing amount of available hearingimplants at the University Departments the number of cochlearimplant users has increased sufficiently in the last few years. Onthe contrary, careless application of MRI diagnostics and certaintypes of electrosurgical treatments (monopolar, bipolar dia­thermy in the head and neck region) can cause serious defect inthe electronics of the implant and it can cause permanent dam­ages in the acoustic neural pathways of the patient. Althoughthe safety guidelines are being published regularly, only a fewnon-implanting surgeons are aware of this information.In this retrospective study we examined this issue from the pointof view and experience of parents of implanted children, and theresults were compared with the feedback of adult patients.Eighteen adult and 25 pediatric patients were included in thestudy. All of them have been carried their uni- or bilateral im­plants at least for one year.According to the results of the questionnaire 48 percent of theparents carried the implant ID card of their children. All of themwere aware of the risks of performing MRI, however only 35%remembered the potential dangers of diathermy. The majoritydoubted that non-implanting surgeons know about the limita­tions of electrosurgery in the implanted region, or that MRItechnicians were aware of the regulations of imaging of the headand neck region of implanted patients, although they all expect­ed them to do so. Sixty-eight percent of the adult patients car­ried their implant ID card, 78% knew about the limitations forundergoing an MRI scan, but only 56 percent were aware of thepotential dangers of electrosurgery. All of them with the excep­tion of one patient also expected their doctors and techniciansto be aware of the actual regulations and restrictions.In the interest of adequate hearing (re)habilitation of implantedpatients it is crucial to have this information clarified and gener­ally known among parents of implanted children, adult patients,doctors and also technicians. For this reason it would be helpfulto call the attention of wider range of people to the importanceof the implant ID card. Reminding patients regularly and pre­senting the actual changes of the regulations at medical confer­ences would also be of great assistance.

 

A teljes tartalom elolvasásához bejelentkezés szükséges! Bejelentkezés